Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > 2022 Yichen Heritage Tour > Player List & Draw Sheet
Latest
Anvaya Cove Ladies International 2023
Febuary 22 - 24 (Wed. - Fri.)
Yearly
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
2022 Yichen Heritage Tour
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2022 貞歡喜傳承賽 最終回合出發時間及編組表
立益高爾夫球場
No 1 Tee                  OUT  No 10 Tee                IN
1 06:30 28 黃筱涵  76   14 06:30 18 楊斐茜  76  
67 王詠蓁 (女B) 84   66 佐佐木郁乃 (女B) 86  
51 葉家儒 (女A) 85   76 劉元蕎 (女C) 86  
91 蕭永叡 (男C) 84   90 楊善存 (男C) 87  
2 06:40 36 黃郁評  76   15 06:40 23 張亞琦  76  
57 陳品睎 (女B) 83   73 金巧倫 (女B) 91  
81 鄭以心 (女D) 83   92 駱守維 (男D) 81  
80 劉依依 (女D) 83   96 陳楷翔 (男D) 88  
3 06:50 31 楊亞賓  75   16 06:50 38 梁宜羚  76  
64 林潔恩 (女B) 80   56 周于涵 (女A) 93  
62 陳芸禾 (女B) 82   89 蔡宇泓 (男C) 89  
106 黃振翔 (男D) 79   75 劉元蕫 (女C) 89  
4 07:00 21 涂郡庭  75   17 07:00 39 郭艾榛  76  
13 余珮琳   75   43 陳依妏   76  
88 蔡皓名 (男C) 80   82 張云馨 (女D) 92  
74 林雨潔 (女C) 80   83 陳念緹 (女D) 93  
5 07:10 46 劉嬿  74   18 07:10 32 黃郁心  76  
24 陳孟竺   75   7 王莉甯   76  
52 郭庭瑜 (女A) 80   60 謝宜庭 (女B) 94  
85 陳聿泓 (男C) 80   68 鄭愷歆 (女B) 96  
6 07:20 6 林善葳  74   19 07:20 14 蔡欣恩  76  
19 戴嘉汶   74   3 陳子涵   77  
65 詹培薇 (女B) 80   71 侯棠馨 (女B) 96  
107 洪毅愷 (男D) 97   93 周庭碩 (男D) 89  
7 07:30 27 李黛翎  74   20 07:30 30 黃珮雯  77  
20 伍以晴   74   47 邢宣和   78  
69 駱守蕾 (女B) 79   84 劉品妘 (女D) 99  
58 林品杉 (女B) 79        
8 07:40 37 張瑄屏  73   21 07:40 5 丁子云  79  
8 賴怡廷   74   34 謝瑀玲   79  
54 洪芸萱 (女A) 78   78 張倚瑄 (女C) 100  
63 林夏婕 (女B) 79        
9 07:50 16 戴佑珊  73   22 07:50 10 吳芷昀  79  
35 陳萱   73   45 陳慈惠   79  
59 汪天茵 (女B) 78   77 張薇琦 (女C) 102  
95 林子人 (男D) 78        
10 08:00 4 李欣  71   23 08:00 41 黃舒淮  79  
42 李晨霏   72   29 黃賢雯   80  
53 胡家碩 (女A) 78   103 曾楨 (PRO-TEST) 73  
61 謝秉樺 (女B) 78   98 楊棋文 (PRO-TEST) 75  
11 08:10 2 洪玉霖  70   24 08:10 40 吳曉玲  80  
11 石澄璇   71   15 劉慧庭   82  
105 宋有娟 (女A) 76   102 林怡潓 (PRO-TEST) 75  
55 陳詩婷 (女A) 77   97 張怡涵 (PRO-TEST) 76  
12 08:20 17 李佳霈  69   25 08:20 9 林書林  83  
12 邱齡緹   70   33 翁莧馭   84  
49 許淮茜 (女A) 74   101 林余祐 (PRO-TEST) 76  
87 陳秉承 (男C) 74   104 古孟宸 (PRO-TEST) 76  
13 08:30 22 張靖翎  67   26 08:30 26 潘彥伶  85  
44 吳佳晏   68   1 劉芃姍   85  
50 陳薇安 (女A) 69   99 鄭熙叡 (PRO-TEST) 77  
86 沈彥宇 (男C) 74   100 江雨璇 (PRO-TEST) 81  
1. 請於開球前半小時完成報到手續。
2. 如遇選手缺席時 ,大會得視狀況有權調整編組
下載2022 貞歡喜傳承賽 最終回合出發時間及編組表

 

 

2022 貞歡喜傳承賽 第一回合出發時間及編組表
立益高爾夫球場
No 1 Tee                  OUT  No 10 Tee                IN
1 06:30 42 李晨霏       14 06:30 47 邢宣和     
36 黃郁評       105 宋有娟 女A    
62 陳芸禾 女B     68 鄭愷歆 女B    
81 鄭以心 女D     82 張云馨 女D    
2 06:40 3 陳子涵      15 06:40 33 翁莧馭     
53 胡家碩 女A     8 賴怡廷      
61 謝秉樺 女B     91 蕭永叡 男C    
83 陳念緹 女D     86 沈彦宇 男C    
3 06:50 28 黃筱涵      16 06:50 18 楊斐茜     
57 陳品睎 女B     23 張亞琦      
73 金巧倫 女B     95 林子人 男D    
87 陳秉承 男C     80 劉依依 女D    
4 07:00 24 陳孟竺      17 07:00 30 黃珮雯     
15 劉慧庭       21 涂郡庭      
65 詹培薇 女B     72 鄭家馨 女B    
93 周庭碩 男D     76 劉元蕎 女C    
5 07:10 13 余珮琳      18 07:10 9 林書林     
38 梁宜羚       27 李黛翎      
94 林肯 男D     77 張薇琦 女C    
96 陳楷翔 男D     75 劉元蕫 女C    
6 07:20 39 郭艾榛      19 07:20 31 楊亞賓     
16 戴佑珊       22 張靖翎      
70 陳祐琦 女B     50 陳薇安 女A    
84 劉品妘 女D     63 林夏婕 女B    
7 07:30 11 石澄璇      20 07:30 12 邱齡緹     
20 伍以晴       29 黃賢雯      
60 謝宜庭 女B     55 陳詩婷 女A    
90 楊善存 男C     92 駱守維 男D    
8 07:40 6 林善葳      21 07:40 25 周怡岑     
40 吳曉玲       69 駱守蕾 女B    
89 蔡宇泓 男C     59 汪天茵 女B    
85 陳聿泓 男C     107 洪毅愷 男D    
9 07:50 35 陳萱      22 07:50 5 丁子云     
19 戴嘉汶       54 洪芸萱 女A    
56 周于涵 女A     49 許淮茜 女A    
71 侯棠馨 女B     78 張倚瑄 女C    
10 08:00 2 洪玉霖      23 08:00 34 謝瑀玲     
46 劉嬿       10 吳芷昀      
52 郭庭瑜 女A     97 張怡涵 Pro-Test    
88 蔡皓名 男C     98 楊棋文 Pro-Test    
11 08:10 44 吳佳晏      24 08:10 43 陳依妏     
51 葉家儒 女A     45 陳慈惠      
67 王詠蓁 女B     100 江雨璇 Pro-Test    
74 林雨潔 女C     99 鄭熙叡 Pro-Test    
12 08:20 1 劉芃姍      25 08:20 32 黃郁心     
41 黃舒淮       17 李佳霈      
58 林品杉 女B     102 林怡潓 Pro-Test    
106 黃振翔 男D     103 曾楨 Pro-Test    
13 08:30 4 李欣      26 08:30 14 蔡欣恩     
7 王莉甯       37 張瑄屏      
66 佐佐木郁乃 女B     101 林余祐 Pro-Test    
64 林潔恩 女B     104 古孟宸 Pro-Test    
1. 請於開球前半小時完成報到手續。
2. 如遇選手缺席時 ,大會得視狀況有權調整編組
下載2022 貞歡喜傳承賽 第一回合出發時間及編組表


 

2022貞歡喜傳承賽 選手名單
職業選手
人數 姓名
1 劉芃姍
2 洪玉霖
3 陳子涵
4 李欣
5 丁子云
6 林善葳
7 王莉甯
8 賴怡廷
9 林書林
10 吳芷昀
11 石澄璇
12 邱齡緹
13 余珮琳
14 蔡欣恩
15 劉慧庭
16 戴佑珊
17 李佳霈
18 楊斐茜
19 戴嘉汶
20 伍以晴
21 涂郡庭
22 張靖翎
23 張亞琦
24 陳孟竺
25 潘彥伶
26 李黛翎
27 黃筱涵
28 黃賢雯
29 黃珮雯
30 楊亞賓
職業選手
人數 姓名
31 黃郁心
32 翁莧馭
33 謝瑀玲
34 陳萱
35 黃郁評
36 張瑄屏
37 梁宜羚
38 郭艾榛
39 吳曉玲
40 黃舒淮
41 李晨霏
42 陳依妏
43 吳佳晏
44 陳慈惠
45 劉嬿
46 邢宣和
 
女子A組
人數 姓名
1 周于涵
2 郭庭瑜
3 陳詩婷
4 陳薇安
5 葉家儒
6 許淮茜
7 洪芸萱
8 胡家碩
9 宋有娟
 
女子B組
人數 姓名
1 陳品睎
2 陳芸禾
3 佐佐木郁乃
4 林潔恩
5 侯棠馨
6 林品杉
7 詹培薇
8 金巧倫
9 汪天茵
10 鄭愷歆
11 林夏婕
12 鄭家馨
13 駱守蕾
14 謝秉樺
15 謝宜庭
16 王詠蓁
17 陳祐琦
 
女子C組
人數 姓名
1 劉元蕫
2 劉元蕎
3 張倚瑄
4 林雨潔
5 張薇琦
 
女子D組
人數 姓名
1 劉依依
2 張云馨
3 陳念緹
4 鄭以心
5 劉品妘
 
男子C組
人數 姓名
1 沈彦宇
2 楊善存
3 陳聿泓
4 陳秉承
5 蔡宇泓
6 蔡皓名
7 蕭永叡
男子D組
人數 姓名
1 駱守維
2 林子人
3 陳楷翔
4 林肯
5 周庭碩
6 黃振翔
7 洪毅愷


About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會